آزمایش با آسیاب های آب و اجزاء و قطعات آنها است که عبارتند از